Cashper

Privacy Statement

Gekozen bedrag
€   100

Looptijd

Lening 100 Rentevergoeding 0,58
U betaalt terug
Terugbetaaldatum 01-01-0000 JKP 15%
Voorbeeld lening

Op deze website, is het navolgende Privacy Statement van toepassing. Wij verzoeken u deze goed te lezen alvorens eventuele handelingen te verrichten.

Cashper en alle aan haar gelieerde groepsvennootschappen, achten de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar website van het grootste belang. Cashper conformeert zich dan ook nadrukkelijk aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De eindverantwoor-delijke voor gegevensverwerking is Novum Bank Ltd., de moedermaatschappij van Cashper.

Bij bezoek aan deze internetsite kan Cashper persoonsgegevens van u verzamelen. Dit gebeurt in directe zin, bijvoorbeeld op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken of in indirecte zin. Cashper waarborgt en respecteert nadrukkelijk uw privacy en zal uw persoons-gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacy Statement. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze internetsite. Deze website maakt gebruik van de Google Adwords remarketing service om te adverteren op websites van derden (inclusief Google) bij bezoekers van onze website. Dit kan betekenen dat we adverteren bij websitebezoekers die geen aanvraag hebben ingediend, maar wel interesse hadden in onze dienstverlening. Dit wordt gedaan door advertenties in Googles zoekresultaten, of in Display Netwerken. Derdenverkopers, inclusief Google, gebruiken cookies om advertenties te tonen aan mensen op basis van hun bezoek aan de website van Cashper. Uiteraard wordt deze data collectie gedaan in overeenstemming met onze eigen privacy statements, alsmede die van Google. U kunt uw voorkeuren opgeven, hoe Google advertenties aan u toont via Googles Ads Setting (http://www.google.com/settings/ads). U kunt ook af zien van het gebruik van cookies door derdenverkopers via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Gegevensverwerking

Cashper verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze internetsite in verband met het beoordelen, identificeren en accepteren van (potentiële) consumenten met betrekking tot het verstrekken van kredieten en het afwikkelen van het bijbehorende betalingsverkeer. Verder worden gegevens verzameld voor het verrichten van statistische analyses en het mogelijk uitvoeren van marketingactiviteiten om een relatie tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden. Ook wordt informatie verzameld en verwerkt voor het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen Cashper, haar opdrachtgevers of gebruikers, haar businesspartners en medewerkers. Op de wijze waarop Cashper persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze internetsite en aan de andere kant is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Doeleinden van gegevensgebruik gewaarborgd

Cashper verwerkt uw persoonsgegevens derhalve wel voor (i) de acceptatie van uw aanvraag voor een minilening, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iii) relatiebeheer en (iv) analyses voor opdrachtgevers, (v) management-informatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen mede worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Cashper, haar groepsvennootschappen, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Cashper groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen, die alle gegevenscontroles verrichten voor Cashper.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet
op basis van voorafgaande selectie te informeren over aanbiedingen en/of andere producten of diensten van Cashper en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen indien en voor zover u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u daaren-tegen geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit eveneens aan Cashper kenbaar maken. Uw persoonsgegevens worden dan geblokkeerd.

Door de Algemene Voorwaarden van Cashper te aanvaarden stemt u tevens
in met de mogelijkheid dat (i) Cashper uw persoonsgegevens gebruikt/ laat gebruiken voor gegevenscontrole voor gebruik van de kredietverstrekking van Cashper.

Bijzondere persoonsgegevens

Cashper zal geen bijzondere persoonsgegevens verzamelen en of vastleggen zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid.

Wijzigingen

Cashper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient dan ook aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte kunt zijn.

Heeft u vragen?

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Voor een dergelijk verzoek evenals voor vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Cashper.

Let op! Geld lenen kost geld